Ordensbestemmelser

Ordensbestemmelser for Grundejerforeningen Skansen

Vedtaget på generalforsamlingen den 3. april 2010 

 1. Medlemmerne opfordres til at vise hensyn til privatlivets fred.
 2. Der skal holdes almindelig ro og orden indenfor foreningens område.
 3. De enkelte medlemmers huse og arealer skal vedligeholdes således, at hverken foreningens egne medlemmer eller relevante myndigheder kan fremsætte berettigede klager over foreningens forhold.
 4. Hastigheden for kørende skal holdes på maksimum 15 km/timen og altid med respekt for fodgængere.
 5. Den enkelte grundejer sørger for at lappe huller i vejene ud for egen parcel. – Eventuelt med grus fra depoter, som er placeret af grundejerforeningen.
 6. Ukrudt, græs og lignende skal holdes på en sådan måde, at det ikke generer naboerne eller skæmmer området.
 7. Af hensyn til områdets generelle udseende skal ejerne holde vejrabatter ryddelige og pæne med nødvendig græsslåning og beskæring af hække, buske og hegn ud for de enkelte parceller.
 8. Veje, vejrabatter og vendepladser er foreningens fællesareal. Overkørsler og indkørsler til de enkelte parceller skal af den enkelte grundejer udføres af grusmaterialer og/eller græsareal helt ind til grundgrænsen for den enkelte parcel.
 9. Foreningen vil gerne fremme det rige fugle- og dyreliv i området.. Derfor opfordres hundeejere til at holde hunde i kort snor, samt til at fjerne hundes efterladenskaber.
 10. Ved større belastninger af vejarealer, som f.eks. byggeri, større træfældningsopgaver eller andre arbejdsprocesser, som forårsager skader på vejarealerne, er det den pågældende grundejers ansvar selv at sørge for nødvendig udbedring af de opståede skader.
 11. Der må under ingen omstændigheder henstå affald ved siden af affaldsstativerne. Ekstra affald skal så vidt muligt placeres ovenpå affaldsbeholderne og i autoriserede sække, der kan købes på genbrugspladsen og Daglig Brugsen.
 12. Den enkelte grundejer vedligeholder og eventuelt fornyer egen postkasse, der er placeret samlet udfor Kløverrevle 4. – Postkasserne skal tømmes regelmæssigt også de postkasser, som hører til ubebyggede parceller.
 13. Der må ikke afbrændes kvas og affald, hverken fra de enkelte parceller eller på foreningens fællesarealer.
 14. Påtale foretages via den til enhver tid siddende bestyrelse og den enkelte grundejer gives en frist på minimum 14 kalenderdage til at bringe uregelmæssigheder i orden.
 15. Ved manglende overholdelse af nærværende bestemmelser eller manglende reaktion på henvendelse kan foreningen lade eventuelle uregelmæssigheder udbedre for den pågældende grundejers regning.
 16. Nærværende bestemmelser er ligeledes gældende ved overdragelse af råderetten over en parcel (f.eks. ved udlejning).